Christopher Newton

White House, 2022
White House, 2022.